Štatút súťaže Žilina 2023

Tento štatút súťaže „Registrácia na Profesia days Žilina 2023“ (ďalej len „Štatút“) je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže
Profesia, spol. s r.o. so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 358 008 61 (ďalej len „Profesia“ alebo „Vyhlasovateľ“).

II. Trvanie súťaže
Od 24.05.2023 do 19.09.2023

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže v zmysle článku II. Štatútu dovŕšila vek 16 rokov.
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi, a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
3. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca benefity z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola ďalšia v poradí.

IV. Pravidlá súťaže
1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba podľa článku III Štatútu (ďalej len „ Účastník súťaže“), ktorá v čase trvania súťaže splní nasledujúce podmienky účasti v súťaži:

   • Zaregistruj sa na internetovej stránke www.profesiadays.sk.
   • V rámci registrácie vyplní všetky svoje demografické údaje.
   • Osobne sa zúčastní na podujatí Profesia days Žilina 2023.

2. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať iba raz.
3. Žrebovanie cien prebehne dňa 26.09.2023 za dozoru 2 náhodne vybraných a nezávislých pracovníkov Vyhlasovateľa.
4. Výhercovia cien budú zverejnení na stránke www.profesiadays.sk.
5. V prípade, že výherca na výzvu na zaslanie kontaktných údajov nereaguje do 5 pracovných dní, výhra prepadá v prospech vyžrebovaného náhradníka.
6. Uzávierka súťaže pre Účastníkov súťaže podľa tohto článku Štatútu bude dňa 19.09.2023. Do súťaže budú zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí riadne a včas splnili všetky podmienky účasti v súťaži podľa tohto Štatútu.

V. Výhry v súťaži
1. Hlavné ceny:

   • Apple Watch
   • Tablet
   • Stabilizátor pre mobilný telefón
   • JBL reproduktor
   • Fujifilm Instax
   • Bezdrôtové slúchadlá

2. Oboznamovanie s výsledkami súťaže: zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu výhercu.
3. Vyhlasovateľ informuje výhercu o výhre najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa ukončenia súťaže.
4. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.
5. Hodnotu vecnej výhry oznámi Vyhlasovateľ súťaže každému výhercovi písomne. Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,00 EUR je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane oslobodená. Suma vecnej výhry nad uvedenú hodnotu je predmetom dane z príjmov.

VI. Právo vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťaže alebo odvolať súťaž
1. Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž z vážnych objektívnych dôvodov, najmä v prípadoch, ak by mu hrozil vznik škody.
2. Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke www.profesiadays.sk.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke dňa 24.05.2023.
2. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu.
3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
4. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.
5. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, najmä ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. Na túto súťaž sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výhry zo súťaže v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka nemožno vymáhať.
6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
7. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho kópiu. Štatút je k dispozícii na stránke www.profesiadays.sk.

V Bratislave, dňa 24.05.2023
Profesia, spol. s r.o.