speaker-info

Slavka Eley

vedúca odboru riadenia a koordinácie, Európsky orgán práce

Slavka Eley pracuje v Európskom orgáne práce (ELA) of septembra 2021 ako zástupkyňa výkonného riaditeľa a vedie Odbor riadenia a koordinácie, ktorý je zodpovedný za celkové nastavenie riadiacich procesov, externých vzťahov, horizontálnu koordináciu,  právne služby a komunikáciu. 

  

Pred nástupom do ELA, pracovala 9 rokov pre Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), kde v posledných troch rokoch viedla odbor Bankové trhy, inovácie a produkty, zodpovený za oblasti finančných inovácií, digitálne finančné slžby, sekuritizáciu a udržateľné financovanie. Medzi 2013 a 2017 viedla Odbor konvergencie bankového dohľadu, v ktorého zodpovednosti bola príprava spoločného európskeho rámca pre výkon bankového dohľadu. Počas rokov v EBA zastupovala organizáciu v mnohých medzinárodných výboroch a pracovných skupinách, ako Platforma pre udržateľné financovanie Európskej komisie alebo Pracovná skupina Bazilejského výboru pre bankvý dohľad pre climatické riziko. Taktiež viedla a predsedala viacerým pracovným skupinám, ako napríklad skupina pre udržateľné financovanie alebo pracovná skupina pre systémy riadenia rizík. 

  

Slavka Eley je absolventom City University of Seattle v odbore všeobecný manažment a Matematicko-fyzikálnej fakulty Univezity Komenského v Bratislave. 

Moje prednášky