Železnice Slovenskej republiky
Železnice Slovenskej republiky

Kto sme

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu. Hlavným predmetom činnosti ŽSR je : správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty, zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzačov s vysokoškolským, úplným stredným vzdelaním s maturitou alebo stredným vzdelaním v odbore doprava, elektrotechnika, strojárstvo alebo stavebníctvo. Ponúkame prácu v pozíciách: Výpravca, Návestný majster. Majster železničných tratí a stavieb, Zámočník koľajových konštrukcií, Elektromontér, Rušňovodič, Posunovač, Signalista, Dozorca výhybiek, Montér oceľových konštrukcií.

Čo ponúkame

Naša firma venuje maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu. Máme vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu. Sociálny dialóg so zamestnancami vyjadruje uzavretá Kolektívna zmluva, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku.