Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Kto sme

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého jedným z hlavných poslaní je obhajoba uplatňovania práv a aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím. ÚNSS vznikla v roku 1990 z iniciatívy samotných nevidiacich a slabozrakých. V priebehu svojej histórie sa činnosť organizácie významne profesionalizovala a neustále smeruje ku zvyšovaniu kvality života ľudí so zrakovým postihnutím. ÚNSS má celoslovenskú pôsobnosť – združuje takmer 4000 nevidiacich a slabozrakých a ich priaznivcov a ročne pracuje s vyše 2000 klientmi. Máme 8 krajských stredísk (v každom krajskom meste), ktoré poskytujú bezplatné služby klientom so zrakovým postihnutím. Okrem toho máme 63 základných organizácií, ktoré realizujú predovšetkým voľnočasové aktivity pre členov nášho združenia. Sme aktívni v medzinárodnej spolupráci, zástupcovia našej organizácie zastávajú funkcie v Európskej únii nevidiacich (EBU) a v Európskom fóre zdravotne postihnutých (EDF). Medzi naše najvýznamnejšie dlhodobé aktivity patrí poskytovanie sociálnych služieb (sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie), zapájanie sa do pripomienkovania sociálnej legislatívy, informovanie verejnosti o živote so zrakovým postihnutím, poskytovanie konzultácií v oblasti odstraňovania architektonických, dopravných a informačných bariér a celková obhajoba záujmov tejto cieľovej skupiny.

Čo ponúkame

Za účelom aktivizácie osôb so zrakovým postihnutím poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. Špecializované sociálne poradenstvo je zamerané na prekonávanie sociálnych dôsledkov straty alebo poškodenia zraku, sociálno–právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti vzdelávania či zamestnávania. Sociálna rehabilitácia zahŕňa kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu v byte a v okolí, používanie bielej palice, sebaobsluhu, výcvik zručností pre každodenný život, výučbu písania a čítania Braillovho písma, skúšanie optických pomôcok, výcvik práce s asistenčnými technológiami (napr. PC s hovoriacim či zväčšovacím softvérom).