TENENET, o.z.
TENENET, o.z.

Kto sme

Poslaním združenia je prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží a ďalších aktivít pre členov svojho združenia a iných záujemcov. Naše logo predstavuje synergickú harmonizáciu a názov Tenenet sme si vypožičali od Egyptskej bohyne mlieka, medu a piva. Činnosť združenia je: - vykonávanie služieb zamestnanosti pre zdravotne postihnutých ľudí v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a v znení neskorších predpisov, - vykonávanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov, - vykonávanie sociálno-právnej ochrany detí v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov - podporovanie rozvoja vzdelávacích programov - spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi pri príprave vzdelávacích projektov - tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby svojich vzdelávacích programov - podpora poradenskej a metodickej činnosti v súlade s poslaním a činnosťou združenia - podpora študijných ciest a pracovných pobytov členov združenia - združovanie občanov v súlade s poslaním združenia

Koho hľadáme

- poradenský psychológ - vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti. Vykonáva odborné činnosti týkajúce sa psychologickej prevencie, diagnostiky, terapie, poradenstva a vystavuje odborné posudky v poradensko-psychologickej praxi pri starostlivosti o zdravý vývoj, výchovu a psychický rozvoj detí, mládeže a dospelých
- špeciálny pedagóg - vykonáva odborné činnosti zahŕňajúce liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež.

Čo ponúkame

- odborné zaškolenie v rámci odborných činností
- supervíziu od odborných garantov
- priestor na kreatívne nápady a zapojenie sa do zaujímavých projektov
- dynamický kolektív
- tímovú spoluprácu a sociálne benefity
- pohyblivý pracovný čas

Jazykové znalosti

anglický jazyk je výhoda: a1, a2, b1, b2, c1, c2

Počítačové znalosti

Microsoft Office: Pokročilý