SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Kto sme

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov. Najznámejším je program Erasmus+. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je strešnou organizáciou národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže zastrešuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Koho hľadáme

Verejné a súkromné subjekty pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov Erasmus+ prostredníctvom príslušných národných agentúr. Prostredníctvom organizácií žiakov, študentov, mladých ľudí a dospelých učiacich sa až po učiteľov, riadiacich pracovníkov, odborných zamestnancov vzdelávacích organizácií, pracovníkov s mládežou.

Čo ponúkame

Vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov, v rámci ktorej je možné: • Vycestovať do zahraničia na študijný pobyt alebo odbornú stáž • Realizovať virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže • Popdoriť činnosti v oblasti mládeže Možnosť spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia. Možnosť zapojiť sa do centralizovaných akcií, ktoré sú koordinované Výkonnou agentúrou pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálny sektor sídliacou v Bruseli (EACEA). Zameranie projektov je dosiahnutie systémového vplyvu v európskom meradle a v rôznych tematických alebo geografických kontextoch. V závislosti od akcie je možné spolupracovať ako s krajinami EÚ, ale aj tretími krajinami pridruženými alebo nepridruženými k programu Erasmus+.