Prešovská univerzita v Prešove
Prešovská univerzita v Prešove

Kto sme

Prešovská univerzita v Prešove (PU) ponúka širokú škálu študijných programov na 8 fakultách a celouniverzitnom pracovisku, pričom mnohé z programov sú na Slovensku ojedinelé. Univerzita tak poskytuje kvalitné vzdelanie, o ktoré je aj napriek demografickej krivke veľký záujem. Svedčí o tom skutočnosť, že sa radí medzi 4 najväčšie a najžiadanejšie univerzity na Slovensku. Pri viac ako 170 študijných programoch je možné u nás študovať napríklad pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, masmediálna komunikácia, ekonómia a manažment, vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode, nelekárske zdravotnícke vedy, osobné služby, ekologické a environmentálne vedy.

Koho hľadáme

Univerzita patrí dlhodobo k stabilným, neprehliadnuteľným a najväčším vzdelávacím inštitúciám na Slovensku. Vytvára priestor pre prípravu kvalifikovaných odborníkov, a zároven rozvíja tvorivé a kritické myslenie, učenie, porozumenie a podnecuje osobnú angažovanosť. Nemalú pozornosť venuje študentom so špecifikami potrebami. Nadaných žiakov podporuje systémom motivačných štipendií. Vo výučbe univerzita preferuje tvorivú činnosť, pri štátnej skúške zasa klade dôraz na záverečnú prácu pred klasickým skúšaním.

Čo ponúkame

Univerzita spolupracuje s vedeckými pracoviskami a univerzitami na medzinárodnom poli (napr. Cína, Taiwan, Česko, Maďarsko, Srbsko a pod.) a čoraz viac sa teší záujmu zo stany zahraničných študentov. Vďaka tomu môžu študenti PU realizovať čast svojho štúdia ci praxe v zahraničí, napr. prostredníctvom programu Erasmus+. Svoj čas môžu študenti tráviť v Univerzitnej knižnici, ktorá ponúka široké spektrum knižných publikácií. K štúdiu a vzdelávaniu patrí aj ubytovanie v študentských domovoch a stravovanie v študentských jedálňach a bufetoch v univerzitných priestoroch. Univerzita nepretržite pracuje na modernizácií svojich priestorov a každoročne zvyšuje štandard ubytovacích a stravovacích zariadení.