Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kto sme

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre: • riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, • oblasť informatizácie spoločnosti, • oblasť investícií, • oblasť regionálneho rozvoja. V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. V oblasti investícií MIRRI zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR. V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov MIRRI koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení Programu Slovensko a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov. V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.