Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy 
Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy 

Kto sme

Poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce.

Koho hľadáme

Bezúhonných kolegov starších ako 21 rokov, ktorí sú telesne, duševne a odborne spôsobilí na plnenie úloh obecnej polície.