IA MPSVR SR – národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky
IA MPSVR SR – národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Kto sme

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR). V programovom období 2014-2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2 (Iniciatíva na podporu mladých ľudí), 3 (Zamestnanosť) a 4 (Sociálne začlenenie) a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov. Jej poslaním je úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. V rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020 realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky. Cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overovanie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v SR, ktorý je popísaný v zákone č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Čo ponúkame

Postupne sú v krajských mestách otvárané regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou je bezplatné poskytovanie informácií o sociálnom podnikaní, o podmienkach fungovania sociálnych podnikov, informovanie o pripravovaných priamych i nepriamych formách štátnej pomoci a podporenie záujmu verejnosti o ich založenie a udržateľné prevádzkovanie. Kontakty na už otvorené regionálne centrá: https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-institut-socialnej-ekonomiky/kontakty-npise