Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Kto sme

Fakulta managementu si popredné miesto v kvalite manažérskeho vzdelávania úspešne buduje už 25 rokov. Fakulta dosahuje vysokú mieru uplatnenia absolventov v praxi.
Dlhodobo veľký záujem o štúdium je aj medzi zamestnanými, ktorí si dopĺňajú vzdelanie a podporujú svoju kariéru. Magisterské štúdium často využívajú ľudia, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie, ale majú záujem o manažérsku profiláciu.

Koho hľadáme

Fakulta plánuje prijať na externé štúdium 350 študentov bakalárskeho štúdia a 380 študentov magisterského štúdia.
Posledný deň podania prihlášky na externé štúdium je 31.8.2018.
Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky, na bakalárske štúdium podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky.

Čo ponúkame

Fakulta ponúka dennú a externú formu štúdia manažmentu. Obe formy sú svojim obsahom ekvivalentné. Externá forma štúdia je organizovaná v týždni vo večerných hodinách alebo cez víkendy. Voliteľnými predmetmi sa študenti môžu profilovať na niektorú z funkčných oblastí: finančný manažment, personálny manažment, marketingový manažment, strategický manažment, podnikanie alebo manažérsku informatiku.

Kde nás nájdete?