Skončenie pracovného pomeru

Prednášková miestnosť

Prednáška bude obsahovať výklad k spôsobom skončenia pracovného pomeru so zameraním sa na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Okrem vysvetlenia legislatívneho rámca, bude zameraná najmä na aktuálnu judikatúru k problematickým situáciám, ktoré v praxi nastávajú. Budú vysvetlené základné náležitosti právnych úkonov smerujúcich ku skončeniu pracovného pomeru, problematike doručovania, zotrvania zamestnanca u zamestnávateľa počas výpovednej doby, odstupnému, hromadnému prepúšťaniu a žalobám o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru.

Práca Pracovné právo